Przeglądasz wersję mobilną portalu. Chcesz wrócić do desktopowej? Kliknij tutaj
 

NIE dla antyrodzinnej presji eurokratów na polskie samorządy!

wysłanych protestów:
 
 

Sz. P. Vera Jourova
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej


Szanowna Pani Przewodnicząca!


Stanowczo protestuję przeciwko politycznej presji i nieuczciwemu szantażowi, jaki stosuje Pani wobec polskich władz samorządowych, które podpisały Samorządową Kartę Praw Rodziny, grożąc, że odebrane zostaną przysługujące im środki.


Artykuł 18 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która jest w naszym kraju najwyższym rangą prawem mówi: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Również prawo międzynarodowe odwołuje się do tych samych wartości, na których oparta została Polska Konstytucja, jasno wskazując, że naturalna rodzina jest podstawową komórką społeczną a państwo i instytucje międzynarodowe zobowiązane są do jej wsparcia przy jednoczesnym poszanowaniu jej autonomii. Przykładami traktatów, które potwierdzają prawa rodziny są Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art. 16), Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 23) czy Europejska Karta Społeczna (art. 16).

 

Dokładnie w tę narrację wpisuje się Samorządowa Karta Praw Rodziny, którą przyjęła część polskich województw. W Karcie znajdują się takie postulaty jak powołanie Rzecznika Praw Rodziny oraz koncepcja samorządowego systemu zgłaszania naruszeń praw rodziny. Karta przeciwdziała także prawnej dyskryminacji małżeństw i wychowywanych przez nie dzieci w polityce społecznej samorządu.

 

W swojej wypowiedzi o rzekomym tworzeniu „stref wolnych od LGBT” powiela Pani fake newsy i manipulacje, stworzone na potrzeby spreparowanej kampanii medialnej. Karta, którą zdecydowały się przyjąć niektóre z samorządów nie tworzy takich stref. Co więcej, w Karcie nie pojawia się nawet skrót LGBT.

 

Jest dla mnie zupełnie niezrozumiałym i absolutnie niedopuszczalnym, by jakakolwiek władza lokalna działająca na rzecz praw rodziny, miała być za to karana wstrzymaniem dotacji unijnych. Uważam, że taką decyzję uchyli sąd konstytucyjny każdego poważnego państwa jako niezgodną z podstawowymi zasadami działania organów Unii Europejskiej. Dodatkowo, podejmowanie działań w oparciu o nieprawdziwe informacje,  skompromituje reprezentowaną przez Panią Komisję Europejską i uczyni zeń organ całkowicie niewiarygodny.

 

Zapowiedziane przez Panią działania stoją w całkowitej sprzeczności z obowiązującym prawem międzynarodowym, które nakazuje wszystkim instytucjom publicznym ochronę rodziny jako podstawowej komórki społecznej. Co więcej, są one niezgodne z fundamentalnymi zasadami pomocniczości i proporcjonalności, na których zbudowana została Unia Europejska. Ingerencja w politykę rodzinną prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego dalece wykracza poza kompetencje przyznane przez państwa Unii Europejskiej.

 

Powinna Pani to wiedzieć i stosować w praktyce politycznej, że Unia Europejska deklaruje poszanowanie i nietykalność tożsamości kulturowej państw członkowskich. Obecne działania dowodzą natomiast odwrotnej tezy, iż środki unijne są w rękach Komisji Europejskiej narzędziem wymuszania zmian ideologicznych na państwach członkowskich.

 

W związku z powyższym domagam się zaprzestania szantażowania polskich samorządów i ingerowania w polską tożsamość kulturową i gwarancje prawne ustanawiane na rzecz polskich rodzin. Oczekuję także, że osoba pełniąca tak ważny urząd nie będzie opierać swoich wypowiedzi na fake newsach i manipulacjach. Jest to tym istotniejsze, że Unia Europejska w ostatnich latach przedstawia się jako lider w zakresie walki z dezinformacją.

 

Z poważaniem


 


 

Ms. Věra Jourová

Vice President of the European Commission

 

Dear Vice President!

 

I strongly protest against the political pressure and unfair blackmail that you use against Polish local government authorities which have signed the Local Government Charter of Family Rights, threatening that they will be deprived of the funds they are entitled to.

 

Article 18 of the Constitution of the Republic of Poland, which is the supreme law in our country, says: Marriage, being a union of a man and a woman, as well as the family, motherhood and parenthood, shall be placed under the protection and care of the Republic of Poland.

 

The same values that formed the foundations of our constitution, are related in international law. These values clearly states that natural family is the basic social institution. State and international organizations are obliged to support families respecting their authonomy. Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights and European Social Charter are examples for the use of these family rights. 

 

This is also exactly the bedrock of the Local Government Charter of Family Rights, which has been adopted by some Polish voivodeships. The Charter contains clauses such as the demand to appoint a Family Ombudsman and the idea of a local-government system of family offence reporting. The Charter also counteracts legal discrimination of married couples and the children they raise in the local social policy.

 

In your statement about the formation of “LGBT-free zones”, you repeat fake news and manipulations created for the purpose of an prepared media campaign. The Charter, which some local governments have decided to adopt, does not create such zones. Moreover, the Charter does not even contain the phrase LGBT.

 

To me, it is completely confusing and absolutely unacceptable for any local government defending family rights to be punished for such activities by withholding European Union subsidies. I believe this decision will be abrogated by a constitutional court of any serious country as violating the fundamental principles of the functioning of European Union bodies. In addition, it will discredit the European Commission, which you represent, even in the eyes of the most ardent supporters of European integration.

 

The actions against polish local governments that You announced are in complete conflict with international law, which requires all public institutions to protect the family as the basic social cell. Moreover, they are violating fundamental rules of subsidiarity and proportionality, that are foundations of European Union. Interference with family policies carried out by local government units goes far beyond the competences conferred to the European Union by Member States.

 

You should be aware that the European Union declares respect and integrity of the cultural identity of Member States, and you should observe it in your political practice. The present actions, however, prove otherwise: that EU funds in the hands of the European Commission are a tool to enforce ideological changes in Member States.

 

In view of the above, I demand that you stop blackmailing Polish local governments and interfering with Polish cultural identity and legal guarantees established for Polish families. I also expect that a person holding such an important office as you would not base her statements on fake news and manipulations.

  

Yours sincerely


Odśwież obrazek
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Biuro Very Jourowej
cab-jourova-contact@ec.europa.eu
 

Czy podział unijnych środków, na które składają się wszyscy polscy obywatele, powinien być uzależniony od fake newsów rozpowszechnianych przez lewackich prowokatorów? Oczywiście, że nie! To absurd i nie ma na to naszej zgody!


Komisja Europejska po raz kolejny bezpardonowo próbuje wpływać na wewnętrzną politykę Polski. Tym razem, ustami Very Jourowej, grozi wstrzymaniem wypłaty środków dla regionów, które przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodziny.


Pani komisarz w swoich wypowiedziach insynuuje, że przyjęcie tej Karty powoduje tworzenie „stref wolnych od LGBT”. To kłamstwo, któremu musimy stanowczo się przeciwstawić! Zmyślone „strefy wolne od LGBT” to efekt prowokacji lewicowego aktywisty Barta Staszewskiego, który przykręcił tabliczki o takiej treści do znaków z nazwami miejscowości.


W Samorządowej Karcie Praw Rodziny nie pojawia się nawet skrót LGBT! Natomiast są w niej zawarte niezwykle istotne postulaty, jak na przykład konieczność powołania Rzecznika Praw Rodziny, stworzenia samorządowego systemu zgłaszania naruszeń praw rodziny czy o wykluczeniu prawnej dyskryminacji małżeństw i wychowywanych przez nie dzieci w polityce społecznej samorządu.


Właśnie przeciwko takim zdroworozsądkowym postulatom zwraca się eurokratka Vera Jourova, szantażując polskie regiony zaprzestaniem finansowania ze środków unijnych. Przypomnijmy, że europejscy politycy przed laty zapewniali polskich obywateli, że działania Unii Europejskiej podejmowane będą z poszaszanowaniem polskiej tożsamości kulturowej. Obecna praktyka organów unijnych zdecydowanie przeczy tym obietnicom.


Fakty są takie, że środki unijne stały się narzędziem wywierania nacisku i wymuszania zmian ideologicznych przez Komisję Europejską na państwach członkowskich. Pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać. Samorządy wojewódzkie mają prawo otrzymywać przysługujące im dotacje zgodnie z podpisanymi traktatami.


Dlatego w petycji skierowanej do Komisarz Europejskiej Very Jourowej, stanowczo domagamy się zaprzestania ataków na Polskę i zakończenia ideologicznego szantażu. Oczekujemy również oficjalnych przeprosin za szerzenie kłamstw.


Dołącz do petycji i powiadom o niej znajomych.


Jako Polacy musimy bronić swojego dobrego imienia. Nie możemy pozwolić na to, by instytucje, które mają realny wpływ na nasze codzienne życie, podejmowały krzywdzące dla naszego kraju decyzje wyłącznie na podstawie fake newsów.


Biuro Very Jourowej
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Bruksela
Belgia
 
+32 (0) 2 29 99033
 
 
 
 
 
 
 
Jest nas już
wysłaliśmy
protestów